GOB
Balears no es pot permetre quedar sense Comissió de Medi Ambient
El passat mes de febrer, el GOB ja va alertar en roda de premsa que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears estava en el punt de mira del nou executiu.
gobmallorca.com 15/04/2024 - 16:33:07

Balears no es pot permetre quedar sense Comissió de Medi Ambient

El passat mes de febrer, el GOB ja va alertar en roda de premsa que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears estava en el punt de mira del nou executiu.

Assessorat  i pressionat per promotors immobiliaris i constructors, s’ha construit el relat de que l’òrgan ambiental embossa, és una nosa, funciona ideològicament i que s’excedeix en les seves funcions. Un relat conspiranoic per justificar, no la seva reconfiguració, sinó directament la seva eliminació.

En temps de crisi ecològica i climàtica, sense precedents a escala local i global, el Govern ataca un òrgan col·legiat i independent, tot i que amb una direcció política que garanteix la participació i accés a la informació no només de projectes urbanístics, sinó també de totes les planificacions sectorials i programes que tenen una elevada transcedència des del punt de vista dels impactes ambientals.

La normativa europea i estatal aplicable en matèria d’avaluacions ambientals està conformada per la Directiva 2001/42/CE del Parlament i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient; la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, que ha estat modificada per la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril i la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) és l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa als projectes, plans i programes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica que hagin de ser adoptats, autoritzats o aprovats per les administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, o que siguin objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant aquestes, d’acord amb l’article 9.1 del Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears.  L’avaluació de plans i projectes serveix per fer una valoració prèvia dels seus impactes negatius i establir mesures de prevenció, correcció o compensació.

Per tot això, és un òrgan de vital importància a les nostres illes que suposa la garantia mínima que es pot exigir en un context com l’actual i que ha suposat un llarg camí fins a la implementació efectiva de l’exercici de les seves competències en matèria d’avaluació ambiental determinat pel marc obligatori europeu.

L’eliminació del comitè tècnic

El Comitè Tècnic és un òrgan col·legiat de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de caràcter tècnic, i de composició multidisciplinària, integrat, entre d’altres, per representants de les distintes  administracions, que exerceix funcions de caràcter consultiu en assumptes i matèries competència de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. En formen part personal funcionari o tècnic, segons els casos, de distintes conselleries del Govern de les Illes Balears, dels quatre consells insulars, de l’Administració General de l’Estat, així com un representat de l’associació d’entitats locals de les Illes Balears de més implantació, i una persona representant de l’entitat sense ànim de lucre de més implantació a les Illes Balears que tingui com a finalitat la protecció del medi ambient. El GOB n’és part.

Com a GOB se’ns convoca periòdicament a les sessions del subcomitès tècnics d’avaluació ambiental i avaluacions ambientals estratègiques. Això garantia, accés a la informació, als informes tècnic i jurídic i la possibilitat de participar amb veu i vot a les sessions quan hi ha hagut temes sensibles o que han estat denunciats o qüestionats pels seus greus impactes ambientals.  El sentit de les resolucions del subcomitè s’eleven al Ple (polític) que és el que té la darrera paraula.

La transparència, les garanties ambientals i de participació, no poden recular. Que les decisions es deixin en mans d’un tècnic i un responsable polític, no és garantia de res més, que de més facilitat d’obrar en funció dels interessos de qui pressiona per no tenir entrebancs.

Des del GOB valoram aquest anunci com a molt greu i advertim que les conseqüències poden ser nefastes des del punt de vista de laxitud en l’exigència d’unes mínimes garanties ambientals de plans, projectes i programes que condicionaran fortament la degradació dels recursos i l’agreujament dels ja, actualment greus, problemes ambientals que pateixen les illes.

Com ja vàrem advertir al febrer recorrerem si cal a instàncies europees per garantir l’exercici de les competències i funcions d’aquest òrgan en el marc de la Llei i les obligacions en matèria d’avaluació ambiental i d’acord amb l’obligació estatutària que té la comunitat autònoma en matèria de protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals protegits.

El 2 de maig, audiència amb la Presidenta

El proper 2 de maig el GOB tendrà audiència amb la Presidenta. Una audiència d’urgència sol·licitada arran de la successió de notícies que apuntes cap a les polítiques desreguladores en matèria de territori i urbanisme que ha llançat en els darrers mesos el Govern. Una audiència per abordar totes aquestes qüestions i exigir el debat social que requereixen mesures que afecten i afectaran el territori, agreujant problemàtiques actuals majúscules en matèria social i ambiental que ens estan abocant al col·lapse.

 

Reciente
Visto
Comentado